RAABWORKS | JOUW BEDRIJF ONLINE, ALTIJD VINDBAAR

Algemene Voorwaarden RaabWorks

 Artikel 1   Definities

Ondernemer:
De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Saint-Gobain Distribution the Netherlands B.V., waaronder al haar werkmaatschappijen en bedrijven, statutair gevestigd te Tilburg.

Gebruiker:
De natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van RaabWorks.

RaabWorks:
Een door ondernemer en ieQ Systems ontwikkeld verkoopbevorderings- en adviseringssysteem voor partijen in de bouw, met daarin onder meer diensten en programmatuur om een individuele website/homepage te creëren en te onderhouden en hierbij de nodige begeleiding en advies te verkrijgen, onder meer op het gebied van marketing, presentatie, ontwerp en het verstrekken van foto’s en het schrijven en verstrekken van webteksten.

Data:
De middels RaabWorks door Ondernemer aan de Gebruiker verstrekte informatie en gegevens, waaronder (voorbereidend) grafisch materiaal, (web)teksten, vergelijkingen, illustraties, ontwerpen, analyses, templates, databestanden,  (handels)namen, logo’s en merken.

Programmatuur:
De computerprogrammatuur, inclusief updates, noodzakelijk om websites via RaabWorks te kunnen creëren, onderhouden en gebruiken.

Overeenkomst:
Een overeenkomst tussen ondernemer en gebruiker waarbij ondernemer zich verbindt aan gebruiker diensten en programmatuur vallend onder RaabWorks ter beschikking te stellen tegen betaling door gebruiker van de daarvoor geldende vergoeding.

 

Artikel 2   Identiteit van Ondernemer

Saint-Gobain Distribution the Netherlands B.V., h.o.d.n. RaabWorks

Atlasstraat 1
5047 RG Tilburg
Telefoonnummer: 040 – 238 0 230 (lokaal tarief)
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@raabworks.nl

KvK: 23077157
BTW / VAT: NL001522309B01
Bankrekening: NL58DEUT0319869067

 

Artikel 3   Toepasselijkheid, gebruiksrecht

 1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk voor de Gebruiker op het gebruik van RaabWorks. Aan de Gebruiker wordt ter zake van alle Data en Programmatuur een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht verleend. Dit gebruiksrecht betreft uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend.
 2. RaabWorks is auteursrechtelijk beschermd. Ondernemer behoudt de volledige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Data, Programmatuur en alle overige diensten verleend onder RaabWorks. De Data en Programmatuur worden louter voor gebruik ter beschikking gesteld en niet verkocht en/of aan de Gebruiker in eigendom overgedragen.
 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Data en/of Programmatuur in sublicentie aan derden te verstrekken, te verhuren of te leasen. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk bepaald of in het kader van het contractuele gebruik noodzakelijk, is het de Gebruiker niet toegestaan de Data en/of Programmatuur geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, te bewerken, om te bouwen of te vertalen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ondernemer. Het is de Gebruiker voorts verboden de Data en/of Programmatuur te ontmantelen, decompileren, reconstrueren of andere methodes toe te passen om de broncode te achterhalen of andere informatie over het ontwerp of de productie van de Programmatuur te verkrijgen, behoudens voorzover dit is toegestaan op grond van de wet.
 4. De in het gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve van eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van de Gebruiker, doch nooit zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van – al of niet commerciële – exploitatie van (diensten en/of software van) RaabWorks of enig gedeelte daarvan door de Gebruiker of een derde. Het is gebruiker niet toegestaan (diensten en/of software van) RaabWorks af te geven aan of beschikbaar te maken voor gebruik door enige derde, tenzij Ondernemer daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 5. Indien door de Gebruiker gebruik wordt gemaakt van telecom municatiefaciliteiten, waaronder internet, is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor een adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen. Ondernemer is ter zake nimmer aansprakelijk en de gebruiker vrijwaart Ondernemer volledig voor alle claims ter zake.
 6. Ondernemer wijst eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker nadrukkelijk van de hand.

 

Artikel 4   tarieven en betaling

 1. Het ter beschikking stellen van de diensten van RaabWorks geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door Ondernemer gehanteerde prijzen en tarieven.
 2. Ondernemer behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze door Ondernemer worden ingevoerd.
  In geval van een prijs- en/of tariefverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal Ondernemer Gebruiker hiervan voor zover redelijkerwijs mogelijk tevoren op de hoogte stellen. Indien Gebruiker zich niet kan verenigen met deze prijs- en/of tariefverhoging, is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan Ondernemer. Indien Ondernemer deze mededeling niet binnen dertig dagen nadat Gebruiker de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans nadat Gebruiker  redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt Gebruiker geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.
 3. Ondernemer factureert de Gebruiker maandelijks. Betaling door Gebruiker dient te geschieden via Creditcard of Automatische incasso, en het factuurbedrag zal maandelijks door de Ondernemer worden geïncasseerd. Bij niet tijdige betaling is Gebruiker zonder ingebrekestelling in verzuim en is Ondernemer gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
 4. In geval van niet of niet-tijdige betaling door de Gebruiker dan wel niet of niet- behoorlijke nakoming van enige op de Gebruiker rustende verplichting is Ondernemer gerechtigd de Overeenkomst met Gebruiker buitengerechtelijk te ontbinden en verdere diensten en services van RaabWorks te staken c.q. af te sluiten, onverminderd het recht van Ondernemer om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van Gebruiker te vorderen.
 5. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ondernemer is het Gebruiker niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Ondernemer op te schorten en evenmin te verrekenen met een vordering van de Gebruiker op de Ondernemer, uit welke hoofde dan ook.

 

Artikel 5   Verplichtingen Gebruiker

 1. Gebruiker dient te beschikken over een topleveldomein of dient dit ten minste vier weken vóór begin van de Overeenkomst te hebben aangevraagd bij een internetaanbieder naar eigen keuze. Dit domein dient gedurende de gehele duur van de Overeenkomst beschikbaar te zijn. Ondernemer verricht in verband met domeinen geen providerdiensten, noch besteedt zij deze aan derden uit of verricht zij adviesdiensten terzake.
 2. In het geval van uitvallen of storingen waarvoor de internetaanbieder van Gebruiker verantwoordelijk is, blijft het recht van Ondernemer op vergoeding bestaan. Hetzelfde geldt in het geval van faillissement van de internetaanbieder of in het geval dat Gebruiker bij begin van de Overeenkomst niet beschikt over een topleveldomein.
 3. Gebruiker dient gedurende de gehele duur van de Overeenkomst te waarborgen dat het domein naar een internetaanbieder naar keuze van Ondernemer kan worden geleid. Ondernemer staat het gedurende de gehele duur van de Overeenkomst vrij om van internetaanbieder te wijzigen.
 4. Gebruiker zal Ondernemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien Gebruiker in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.
 5. Indien Gebruiker programmatuur, websites, materialen, databestanden of andere gegevens op een informatiedrager aan Ondernemer ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Ondernemer voorgeschreven specificaties en vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden.
 6. Indien Gebruiker de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Ondernemer stelt of indien Gebruiker op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Ondernemer het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Ondernemer tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.
 7. Ingeval medewerkers van Ondernemer op locatie van Gebruiker werkzaamheden verrichten, draagt Gebruiker kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Gebruiker vrijwaart Ondernemer voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Ondernemer, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Gebruiker of van onveilige situaties in diens organisatie. Gebruiker zal de binnen zijn organisatie geldende regels tijdig aan de in te zetten medewerkers van Ondernemer kenbaar maken.
 8. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Gebruiker verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Ondernemer staan. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Gebruiker bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet van Ondernemer.

 

Artikel 6   Verplichtingen Ondernemer, garantie

 1. Ondernemer zal zich ervoor inspannen dat de prestaties overeenstemmen met de door haar in de offerte vermelde specificaties. Indien de specificaties in een orderbevestiging van Ondernemer mochten afwijken van de specificaties uit de offerte, dan gelden de specificaties uit de orderbevestiging.
 2. Ondernemer zal zich naar beste vermogen inspannen om, indien mogelijk en binnen haar macht gelegen, fouten binnen een redelijke termijn te herstellen. Herstel van fouten geschiedt op een door Ondernemer te bepalen locatie en wijze.
 3. Ondernemer en/of ieQ Systems is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende beperkingen in de Programmatuur aan te brengen. Onbeduidende afwijkingen of schade alsook niet-reproduceerbare softwarefouten worden niet beschouwd als een gebrek. Ondernemer kan volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik door de Gebruiker of van andere niet aan Ondernemer toe te rekenen oorzaken.
 4. Ondernemer en/of ieQ Systems is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende beperkingen in de Programmatuur aan te (laten) brengen. Onbeduidende afwijkingen of schade alsook niet-reproduceerbare softwarefouten worden niet beschouwd als een gebrek.
 5. Ondernemer kan kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de Gebruiker of van andere niet aan Ondernemer toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt indien de Gebruiker zonder schriftelijke toestemming van Ondernemer wijzigingen in de Programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen.
 6. Ondernemer is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 7. De Gebruiker dient de prestaties altijd te controleren. Reclamaties met betrekking tot duidelijke gebreken dienen schriftelijk binnen één week na aflevering bij Ondernemer te worden ingediend. Bij verborgen gebreken die bij een onmiddellijke controle niet kunnen worden vastgesteld, dient de claim schriftelijk bij Ondernemer uiterlijk binnen één jaar na aflevering te worden ingediend.
 8. Garantieclaims vervallen 12 maanden na levering van de prestatie door Ondernemer. Eventuele klachten wegens gebreken dienen binnen 4 weken na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld aan Ondernemer met duidelijke vermelding van het gebrek in kwestie als ook alle voor dat gebrek relevante informatie.
 9. Ondernemer dient een redelijke termijn te krijgen voor het verhelpen van het gebrek. De Gebruiker dient Ondernemer bij het verhelpen van een gebrek, voor zover dit binnen zijn mogelijkheden ligt, te ondersteunen. Komt de Gebruiker één van de dit artikel genoemde verplichtingen niet na, dan is Ondernemer in zoverre gevrijwaard van de naleving van de garantieclausule.
 10. Andere garantieclaims van de Gebruiker tegen Ondernemer en haar gevolmachtigden zijn uitgesloten.

 

Artikel 7   Intellectuele eigendomsrechten

 1. Ondernemer en/of ieQ Systems en/of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot de Data, Programmatuur en alles wat op RaabWorks en/of de website van Ondernemer is vermeld. Daaronder vallen onder meer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, ontwerpen, analyses, software, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan op de Gebruiker over.
 2. Een aan Gebruiker toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. Het is de Gebruiker nimmer toegestaan om de in de Programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijk karakter van de Programmatuur, of enige andere verwijzing naar Ondernemer en/of ieQ Systems te wijzigen en/of te verwijderen.
 3. Het is de Gebruiker nimmer toegestaan om door Ondernemer en/of ieQ Systems in de Programmatuur aangebrachte technische maatregelen te verwijderen en/of te ontwijken.
 4. Indien een derde een claim indient tegen de Gebruiker omdat de door Ondernemer en/of ieQ Systems verrichte leveringen en prestaties onder RaabWorks inbreuk zouden maken op intellectuele eigendomsrechten, kan de Gebruiker de volgende aanspraken doen gelden jegens Ondernemer en/of ieQ Systems:
 5. a) Ondernemer en/of ieQ Systems zal voor eigen rekening voor de Gebruiker een recht op contractueel gebruik voor de leveringen en prestaties bewerkstelligen. Indien dit volgens commercieel redelijke voorwaarden niet mogelijk is, zal Ondernemer en/of ieQ Systems naar eigen inzicht de leveringen en prestaties onder RaabWorks zodanig aanpassen dat het intellectuele eigendomsrecht niet wordt geschonden of leveringen en prestaties verrichten die geen inbreuk vormen op het intellectuele eigendomsrecht of de leveringen en prestaties onder RaabWorks ongedaan maken.
 6. b) De hierboven onder a) vermelde verplichtingen van Ondernemer en/of ieQ Systems gelden alleen op voorwaarde dat de Gebruiker Ondernemer en/of ieQ Systems onverwijld schriftelijk in kennis stelt van claims van derden betreffende inbreuken op het intellectuele eigendomsrecht, de Gebruiker een inbreuk niet erkent jegens de derde en dat hij alle geschillen – met inbegrip van minnelijke schikkingen – alleen beslecht na goedkeuring van Ondernemer en/of ieQ Systems.
 7. Een claim van een Gebruiker wordt niet erkend en levert derhalve geen aanspraken jegens Ondernemer en/of ieQ Systems op, wanneer de inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht voortvloeit uit bijzondere door de Gebruiker opgelegde vereisten of wanneer de inbreuk het gevolg is van het feit dat de leveringen en prestaties onder RaabWorks zonder goedkeuring van Ondernemer en/of ieQ Systems zijn gewijzigd of samen met zaken en of dataverwerkingsprogramma’s worden ingezet, die niet door Ondernemer en/of ieQ Systems zijn meegeleverd, en de schending van het intellectuele eigendomsrecht precies deze combinatie van voorwerpen of dataverwerkingsprogramma’s betreft.
 8. Bovenstaande verplichtingen van Ondernemer en/of ieQ Systems zijn limitatief. Een aansprakelijkheid van Ondernemer en/of ieQ Systems die verder gaat dan bovenstaand is genoemd is uitgesloten.
 9. Geen enkele bepaling in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan gebruiker van rechten als bedoeld in dit artikel, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 8   Handhaving

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk wordt gesteld wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, dan is Gebruiker verplicht dit onmiddellijk schriftelijk aan Ondernemer te melden. Hetzelfde geldt indien er onthoudingsverklaringen dienen te worden afgelegd op straffe van eventuele boetes. Deze meldingsplicht voor Gebruiker is eveneens van toepassing bij een besluit tot procederen (al dan niet in kortgeding) of bij het instellen van verbodsacties op straffe van geldboetes. Gebruiker zal Ondernemer daarnaast bij mogelijke aanspraken van derden onbeperkt, in het bijzonder door het aanreiken van informatie en documentatie, in haar eventuele verdediging ondersteunen.
 2. Ondernemer heeft het recht, maar niet de plicht, om over te gaan tot de juridische maatregelen en haar rechten te doen gelden in geval van bovenvermelde rechtsschendingen. Indien voor de verdediging tegen dergelijke aanspraken rechten of processuele bevoegdheden van de Gebruiker moeten worden overgedragen aan Ondernemer, dan zal de Gebruiker deze op eerste verzoek aan Ondernemer overdragen of aan haar verlenen. Ondernemer zal de aanspraken van de tegenpartij verifiëren en de Gebruiker indien nodig wijzen op passende verdedigingsmaatregelen tegen de aanspraken of zelf deze maatregelen treffen. Indien een bepaalde handeling van de Gebruiker tot een schending heeft geleid waarvan de oorzaak en de aansprakelijkheid uitsluitend bij de Gebruiker ligt, dan rust de verdediging bij de Gebruiker.
 3. Handelt de Gebruiker in strijd met de onder het eerste lid van dit artikel vermelde plichten, dan heeft Ondernemer het recht de Overeenkomst zonder een opzeggingstermijn in acht te hoeven nemen te ontbinden en eventuele accounts te blokkeren. Ondernemer kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor door de Gebruiker geleden schade indien de Gebruiker deze meldingsplicht niet is nagekomen. Dit geldt in het bijzonder indien er een onthoudingsverklaring is afgelegd of er tegen de Gebruiker een kortgeding of een bodemprocedure aanhangig is gemaakt, zonder dat dit onmiddellijk aan Ondernemer is gemeld .
 4. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer – welke toestemming Ondernemer nimmer gehouden is te geven en aan welke toestemming Ondernemer nadere voorwaarden kan stellen -, is het de Gebruiker niet toegestaan zelfstandig actie – op welke wijze dan ook – te ondernemen tegen een mogelijke inbreukmaker op (intellectuele eigendoms)rechten dan wel zich – op welke wijze dan ook – te weren tegen enige aanspraken van derden ten aanzien van de Data en/of de Programmatuur.
 5. Ondernemer is te allen tijde gerechtigd, maar nimmer verplicht, om op eigen kosten in en buiten rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten die op de Data en/of Programmatuur rusten, dan wel zich te weren jegens aanspraken van derden op deze rechten. Indien Ondernemer besluit op te treden tegen een mogelijke inbreukmaker zal Ondernemer dit onverwijld schriftelijk mededelen aan de Gebruiker, ten einde de Gebruiker in staat te stellen gezamenlijk met Ondernemer op te treden, waarbij beide partijen hun eigen kosten dragen. De Gebruiker is – hoe dan ook – verplicht op eigen kosten alle in redelijkheid mogelijke medewerking te verlenen die Ondernemer noodzakelijk acht in het kader van de door hem voorgenomen acties. Indien ook de schade geleden door de Gebruiker onderwerp van geschil was in een door Ondernemer opgestart geschil, heeft de Gebruiker recht op dat deel van de vergoeding dat ziet op de door hem geleden schade en / of gemaakte kosten. Indien niet het totale gevorderde bedrag wordt toegewezen en / of betaald, wordt het bedrag dat toekomt aan de Gebruiker berekend aan de hand van het percentage van het door de Gebruiker gevorderde bedrag afgezet tegen het totale bedrag van de gevorderde schadevergoeding. Dit laatste geldt, tenzij de afwijzing van de vordering en / of de niet-betaling uitdrukkelijk ziet op het door de Gebruiker gevorderde bedrag. In dat geval ontvangt de Gebruiker geen vergoeding.

 

Artikel 9   Privacy en bewaarterminen

 1. Ondernemer voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens op hem mochten rusten. Ondernemer zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 2. De Gebruiker staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. De Gebruiker zal Ondernemer alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
 3. Gebruiker stemt erin toe dat Ondernemer te allen tijde gerechtigd is om (persoons)gegevens afkomstig van de Gebruiker aan haar samenwerkings- en (systeem)partners te verstrekken.
 4. Gebruiker vrijwaart Ondernemer voor alle aanspraken van derden die jegens Ondernemer mochten worden ingesteld wegens een niet aan leverancier toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
 5. Gebruiker vrijwaart Ondernemer voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens Ondernemer mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

 

Artikel 10  Websites en diensten van derden

De website(s) van Ondernemer bevat(en) verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Ondernemer heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Voor vragen over deze regels van websites van derden heeft, dient Gebruiker zich te wenden tot de desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

 

Artikel 11  Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Ondernemer zal zich naar beste kunnen inspannen de Overeenkomst met zorg uit te voeren. Alle diensten van Ondernemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Ondernemer kan niet garanderen dat de Programmatuur foutloos of zonder onderbrekingen functioneert en dat de Data en informatie die door derden is aangedragen, geen fouten bevat. Voor eventuele storingen en/of het niet-functioneren van RaabWorks kan Ondernemer niet aansprakelijk worden gehouden.
 2. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem zelf geplaatste informatie en / of afbeeldingen. Ondernemer is aldus niet aansprakelijk voor door de Gebruiker geplaatste of opgestelde informatie en/of afbeeldingen. Ditzelfde geldt eveneens voor inhoud die de Gebruiker zelf online plaatst alsook voor door hem uitgevoerde configuraties in de webshop of de elektronische catalogus. Gebruiker vrijwaart Ondernemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden die enig verband houden met door hem geplaatste inhoud en / of foto’s, filmpjes en/of afbeeldingen en zal alle schade die Ondernemer in dat verband mocht lijden, vergoeden, waaronder de volledige kosten van rechtsbijstand. Ondernemer mag op eigen kosten en naar eigen inzicht verweer voeren in een zaak die anderszins het onderwerp is van vrijwaring. Gebruiker zal in dat geval aan Ondernemer alle mogelijke medewerking verlenen die Ondernemer nodig acht bij het verweer tegen een dergelijke claim.
 3. Eventuele fouten en/of gebreken in verrichte leveringen en diensten van RaabWorks geven Gebruiker nimmer enig recht tot opschorting of verrekening van betalingsverplichtingen jegens Ondernemer.
 4. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten, verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten en dergelijke van de Gebruiker, verband houdend met het gebruik van RaabWorks. De Gebruiker vrijwaart Ondernemer voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de door Ondernemer verrichte leveringen en diensten onder RaabWorks.
 5. De totale aansprakelijkheid van Ondernemer wegens een aan haar toerekenbare tekortkoming is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de door Gebruiker voor RaabWorks betaalde prijs (excl. omzetbelasting). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de contractueel overeengekomen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar.

 

Artikel 12  Overmacht

 1. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Gebruiker indien Ondernemer daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen. Technische storingen, virussen, malware, ransomware, fouten in de Programmatuur, werkstakingen in het bedrijf van Ondernemer en/of van ieQ Systems en/of derden daaronder begrepen. Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 13  Beëindiging, ontbinding, tussentijdse opzegging

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
 2. Ondernemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Gebruiker de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Gebruiker bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Gebruiker niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 3. Voorts is Ondernemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Ondernemer kan worden gevergd.
 4. Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 5. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Ondernemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Gebruiker vervalt het recht tot gebruik van de Programmatuur van rechtswege.
 6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ondernemer op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar. Indien Ondernemer de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

 

Artikel 14 Wijzigingen

 1. De door Ondernemer middels RaabWorks verleende diensten en website kan door haar en/of de betrokken derden eenzijdig worden aangepast, bijvoorbeeld indien nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van wijzigingen in wet- en regelgeving, daartoe aanleiding geven.
 2. Ondernemer behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen, daar en wanneer zij dit noodzakelijk acht. Ondernemer behoeft daarvoor geen voorafgaande waarschuwing te plaatsen. Door het (opnieuw) gebruik maken van de diensten van RaabWorks accepteert Gebruiker de gebondenheid aan de herziene voorwaarden.

 

Artikel 15 Conversie

De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een beding dat in deze algemene voorwaarden is opgenomen, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. Indien een beding hieruit (ver)nietig(baar) wordt geacht, zal tussen partijen een beding overeengekomen worden, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van het oorspronkelijke beding in acht wordt genomen.

 

Artikel 16  Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Ondernemer en de Gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
 2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch. Ondernemer heeft echter het recht om een eventueel geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.